Általános szerződési feltételek LaBorBistro

ÉRVÉNYES: 2018.07.01-től

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

GASTRO BLEND Kft.

Székhely: 3909 Mád, Szabadság tér 23

Cégjegyzékszám: 05-09-034266

Adószám: 29267176-2-05

Telefon: +36 70 883 8888; + 36 30 935 60 64

Email: info@laborbistro.hu

Web: www.laborbistro.hu

 

 1. ÁSZF ALKALMAZÁSI KÖRE:

Az „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató LaBorBistroszálláshelyén nyújtott szolgáltatásainak körét, azok igénybevételének feltételeit. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét jelen Általános Szerződési Feltételeknek, bármely speciális, egyedi feltétel csak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás alapján köthető ki.

 

 1. SZERZŐDŐ FÉL:

A LaBorBistroáltal egyedi, speciális vagy általános szerződési feltételek szerint nyújtott szolgáltatásait igénybe vevő személy: Vendég.

Ha a szolgáltatást/szolgáltatásokat a Vendég közvetlenül rendeli meg a Szolgáltatótól az erre rendszeresített kommunikációs csatornák egyikén, vagy a helyszínen személyesen, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég között a szerződés az ÁSZF-ben és esetleges külön egyedi kiegészítő megállapodásban rögzített feltételek szerint jön létre, az ott megjelölt feltételek maradéktalan teljesülése esetén. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

 1. AJÁNLATKÉRÉSSEL, SZOBAFOGLALÁSSAL, VISSZAIGAZOLÁSSAL, LEMONDÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

 

 • AJÁNLATKÉRÉS

A Vendég helyszínen (walk-in), szóban megadott, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot készít. Nem helyszíni ajánlatkérés esetén Szolgáltató ajánlatot küld meg a megkeresés beérkezését követően. Az ajánlat elfogadásával felek között nem jön létre a szerződés az kizárólag Szolgáltató visszaigazolásával jön létre. Az ajánlat az ajánlatkérés pillanatában aktuális szabad kapacitás alapján készül, így az ajánlat elfogadása nem eredményezi automatikusan, hogy szolgáltató az abban foglalt feltételekkel igazolja vissza a megrendelést. Amennyiben az ajánlat elküldésétől (e-mail számított 24 órán belül, de legkésőbb a szolgáltatás kezdő időpontját megelőző 10:00 -ig nem érkezik foglalás/rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

 

 • VISSZAIGAZOLÁS, FOGLALÁS

A FOGLALÁS ÉS A Szerződés a felek között a Vendég szolgáltató honlapján üzemeltetett foglalási rendszeren keresztül megküldött, vagy szóban helyszínen leadott foglalásának/rendelésének a Szolgáltató általi írásban átadott/megküldött visszaigazolásával jön létre.

Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a teljes megrendelésben/ visszaigazolásban kikötött és megállapított szolgáltatás ellenértékére. Az idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 

 • MÓDOSÍTÁS

A szálláshely szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. A szálláshely szolgáltatás meghosszabbítása esetén a Szolgáltató hozzájárulását az eredeti rendelésben szereplő időtartamra járó szolgáltatói díj teljes megfizetéséhez kötheti. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez írásbeli megállapodás szükséges. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy Vendég szolgáltatás meghosszabbítására vonatkozó igényét a szálláshely szabad kapacitásának függvényében visszautasítsa, illetve annak elfogadása esetén az eredeti megrendelésben és visszaigazolásban foglaltaktól eltérő feltételekkel igazolja vissza.

Korai érkezés szolgáltatás (earlycheck in) érkezés napján 14 órát megelőzően előzetes megrendelés alapján és szabad kapacitástól függően vehető igénybe. A szolgáltatás díjáról a recepción tájékozódhat.

Szolgáltató elutazás napján a 10:00 óra utáni szobahasználatért nappali szoba díjat számít fel, melynek összegéről a szálláshely recepcióján tájékozódhat. A szolgáltatás csak szabad kapacitás függvényében érhető el, a szobahasználat automatikusan nem hosszabbítható. A szolgáltatás aktuális díjáról Vendég megrendeléskor, illetve személyesen a tartózkodás során a recepción kérhet felvilágosítást.

 

 • SZOLGÁLTATÁS LEMONDÁSA

A leadott megrendelést/foglalást szóban lemondani, módosítani nem lehet. A szálláshely szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

Vendég jogosult a szolgáltatást megérkezés napját megelőző 3 nappal díj és költségmentesen lemondani. Érkezést megelőző 3 napon belüli lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások díjának 30 % -át, az érkezést megelőző 24 órán belüli lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások díjának 50%-át számítja fel Szolgáltató.

A szálláshely ajánlatában, visszaigazolásában meghatározott eltérő feltétel hiányában,a szálláshely szolgáltatás kötbérmentes lemondására hitelt érdemlően igazolható módon írásban az alábbiak szerint van lehetőség: helyi idő szerint az érkezés napját megelőző 3. nap 10:00 óráig a  info@laborbistro.hue- mail címre küldött üzenetben.

Szolgáltatás lemondása, illetve meg nem jelenés esetén Szolgáltató a már teljesített szolgáltatási díjból fentiek szerint levonásra kerülő összegen felüli összeget vendég rendelkezése szerint, ilyen rendelkezés hiányában a fizetés módjával egyező módon téríti vissza 30 napon belül vendég részére. Bankkártyás fizetés esetén – eltérő jogosulti rendelkezés hiányában – a visszatérítendő szolgáltatási díj a vendég által megadott bankszámlára kerül visszafizetésre.

Szolgáltató a helyi idő szerint 18:00 óráig tartja a visszaigazolásában szereplő szolgáltatást rendelkezésre a vendég részére. Amennyiben a vendég ezen időpontig a szálláshelyrenem érkezik meg, illetve későbbi érkezését előzetesen hitelt érdemlő módon nem jelzi a szolgáltató felé, úgy szolgáltató jogosult a szálláshely szolgáltatást újra értékesíteni. Szolgáltató a fentiekből eredő Vendég oldalán keletkező esetleges károkért nem felel.

Ha a Szerződő fél a szálláshely szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította és az érkezési napon helyi idő szerint nem érkezik meg 18:00 óráig és nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik (nem mondja le a szolgáltatást), úgy ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az előzetesen tervezett érkezési napot követő nap 10:00 óráig Szolgáltató fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik és jogosult a szálláshely szolgáltatást újra értékesíteni. Szolgáltató a fentiekből eredő Vendég oldalán keletkező esetleges károkért nem felel. Ilyen esetben amennyiben a vendég a fentiek szerint a foglalásban/megrendelésben megjelölt időpontban nem érkezik meg a lefoglalt szolgáltatások 100 %-a felszámításra kerül.

Korábbi távozás esetén a fennmaradó szolgáltatás ellenértékének 100%-a felszámításra kerül. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés, stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

Vendég az igénybe vett, illetve megrendelt, de igénybe nem vett és a határidőben le nem mondott szolgáltatások ellenértékét jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint köteles megtéríteni Szolgáltató részére.

Igénybe vett szolgáltatások esetében a visszaigazolás, illetve jelen ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyrőltörténő távozást megelőzően köteles vendég az ellenértéket megtéríteni.

Az igénybe nem vett, illetve lemondott szolgáltatások ellenértéke amennyiben a vendég előzetesen teljesítette a teljesített összegből kerül levonásra, míg ennek hiányában a szolgáltatás ellenértéke vendég részére kiszámlázásra kerül.

 

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI, FIZETÉSI FELTÉTELEK:

Az aktuális szobaárak a LaBorBistrohonlapján www.laborbistro.hu, illetve a recepción kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott részlegen (étterem) állnakrendelkezésre.

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár tartalmazza-e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (ÁFA, IFA), illetve pontosan megjelöli az idegenforgalmi adó mértékét. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.laborbistro.huweboldalon kerülnek meghirdetésre.

Előzetes foglalás esetén a fizetési feltételeket a vendég részére megküldött visszaigazolás tartalmazza. Foglalás nélkül érkező vendég esetén a szolgáltatások díja érkezéskor fizetendő.

A Szolgáltató a szolgáltatás szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke, vagy annak a visszaigazolásban megjelölt része a hitelkártyán/bankkártyán terhelésre kerül. Szolgáltató kérheti továbbá előleg megfizetését a szolgáltatás díjának egy részére vagy annak teljes összegére. Az erre vonatkozó rendelkezéseket az ajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A fentiek szerint meghatározott foglaló/előleg teljesítésének bármely szálláshelyenkívül álló okból történő elmaradása a teljesítésre nyitva álló határidő leteltét követően a foglalás automatikus törlését vonja maga után.

A szálláshely a Vendég bejelentkezésekor jogosult az esetlegesen felmerülő extra szolgáltatásokra és károkozásra vonatkozóan kauciót kérni. A kaució mértéke a lefoglalt szolgáltatások függvényében változhat, de maximum a lefoglalt szolgáltatások értékének 200%-a. A kaució készpénzben fizetendő. A kaució összege vendég eltérő rendelkezésének hiányában távozáskor – amennyiben annak jelen ÁSZF-ben rögzített feltételei fennállnak – a vendég részére visszafizetésre kerül. Szolgáltató a kaució összegéből a Vendéggel szemben fennálló szolgáltatásból eredő azzal közvetlenül összefüggő lejárt esedékes követelését kielégítheti.

Szolgáltató a kaució összegét az alábbi feltételek együttes fennállása esetén köteles vendég részére visszafizetni: Vendég valamennyi megrendelt szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítette, az esetleges károkozással felmerült kárt és költséget teljesítette.

 

A Szerződő fél a következő fizetési módokat fogadja el:

 • Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra.
 • Átutalás esetén – amennyiben a szálláshellyel, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt az illetékes szálláshely bankszámláján jóváírni.
 • Bank, illetve hitelkártyát (Visa, Mastercard, Maestro,)
 • Széchenyi Pihenő Kártyát (OTP, K&H) SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálláshely kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szálláshelyenkívülálló okból nem valósul meg, a szálláshely megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.
 • A LaBorBistro által kibocsátott ajándékutalvány csak az azon meghatározott érvényességi időn belül és értékben, a szabad kapacitás függvényében használható fel. A beváltási időn túl az utalvány érvényességét veszti. Az ajándékutalvány a megvásárlást követően kereskedelmi forgalomba nem hozható, tovább nem értékesíthető.

 

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMA:

A Vendég a szálláshelyi szobát a szálláshely által megjelölt időpontban foglalhatja el az érkezés napján (Check in) illetve a közzétett időpontig köteles elhagyni az utazás napján (Check out), mely a visszaigazolás eltérő rendelkezése hiányában az alábbi:

Checkin:  érkezés napján 14:00 órától

Check out: távozás napján délelőtt 10:00 óráig

6.1 A SZÁLLÁSHELYI ALAPCSOMAG TARTALMA:

Szállás A’la Carte reggelivel, üdvözlőital,WIFI, kábel TV, klíma berendezés használat, ásványvíz bekészítés a szobákban.

6.2 SZÁLLÁSHELYI SZOBATÍPUSOK

Valamennyi szoba légkondicionált, és TV-vel felszerelt.

Választható szobatípusok:

 • Első emeleti szobák:
  • francia ágyas szoba (2db),

180x200cm ággyal, TV, fürdőszoba (mosdó, zuhanyzó, WC), bekészítésként ásványvíz. Alapterület: 25 és 36m2

 • külön ágyas szoba (1db)

2db 90×200 ággyal, amelyek nem összetolhatóak, TV, fürdőszoba (mosdó, zuhanyzó, WC), bekészítésként ásványvíz. Alapterület: 33m2

 

 • Tetőtéri szobák:
  • két ágyas szobák (3db)

két külön álló, de összetolt 90x200cm ággyal, amelyek kérésre széthúzhatóak, TV, fürdőszoba (mosdó, zuhanyzó, WC), bekészítésként ásványvíz. Alapterület: 22m2

 

6.3 ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

A LaBorBistro aktuális a’lacart éttermi szolgáltatással várja vendégeit.

 

 

6.5 KÜLÖNTEREM

Különtermek igénybevételére kizárólag erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás vagy a szálláshely által írásban adott engedély alapján van lehetőség. Kivételt képeznek a szálláshely által a szállóvendégek részére a különtermekbe meghirdetett programok. Amennyiben a különtermek használatára a szálláshely írásbeli engedélye és írásbeli megállapodás nélkül történik, úgy a szálláshely jogosult a különterem használatáért az aktuális árlista szerinti napi díjat felszámítani.

 

 1. SZERZŐDÉS FELMONDÁS:

A Szolgáltató jogosult a szálláshely szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:

 • a Vendég nem rendeltetés szerűén használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
 • a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, feltételezhető, hogy alkohol, vagy más tudatmódosító szer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
 • a Vendég fertőző betegségben szenved
 • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
 • amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik. A vis major olyan ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel. Bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsa, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozza.

 

 1. A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI:

Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 

 1. A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI

A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a jelen ÁSZF-ben, visszaigazolásban meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató egységeiben. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálláshely vendéglátó egységeibe.

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy, a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. A szálláshelyi szoba átvételét követően a szálláshelyi szobában bekövetkező károkért a vendég felel.

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására, – amennyiben kaució összeg nem került letétbe helyezésre, vagy a kaució összege az igénybe vett szolgáltatások, károkozás összegét nem fedezi – zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyremagával vitt.

 

 1. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 

SZOLGÁLTATÓ KÖTELES:

 • a szerződés, visszaigazolás alapján aszállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások szerint teljesíteni
 • a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

 

 1. SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga idézte elő.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt helyen helyezett el. A szálláshelyi szobábanelhelyezett értéktárgyakért, készpénzért szolgáltató nem vállal felelősséget. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. Ebben az esetben a kártérítés összege a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

 

 1. ELHELYEZÉSI GARANCIA

Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

A Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli. Térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére. Ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.

Amennyiben a Szolgáltató fenti kötelezettségeinek eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadja, úgy utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet Szolgáltatóval szemben.

 

 1. BETEGSÉG / HALÁLESET

Amennyiben a szálláshely szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosisegítséget ajánl fel.

A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

 1. FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM, ADATVÉDELEM

Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. Szolgáltató adatkezelése során az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el az adatkezelési szabályzat elérhető:  www.laborbistro.hu.

A szolgáltató szolgáltatási tevékenysége felett Tokaj város jegyzője ill. a Tokaji Járási Hivatal gyakorol felügyeleti jogokat.

A szálláshely területén biztonsági kamerák működnek. A felvételek a vonatkozó törvényben meghatározott időt követően törlésre kerülnek.

A szálláshely területén alkalmanként fotó- és videófelvételek illetve újságírói beszámolók készülhetnek. Amennyiben a Vendég máshogy nem rendelkezik, szolgáltató jogosult a felvételek későbbi bármilyen csatornán történő közzétételéhez (jellemzően: internetes és televíziós média, nyomtatott sajtó, szálláshely által készített nyomdai anyag, weboldal, kép- és videómegosztó oldalak, közösségi média). Vendégnek jogában áll a forgatás/fotózás helyszínén kérni, hogy a felvételeken ne szerepeljen. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a képeket/videókat ennek megfelelően elkészíteni.

 

 1. TALÁLT TÁRGYAK

A vendég az általa a szálláshely területén talált tárgyat köteles Szolgáltató alkalmazottainak késedelem nélkül átadni. A Ptk. vonatkozó rendelkezése szerint a talált tárgy tulajdonjogára a találó nem tarthat közvetlen igényt. Amennyiben talált dolog átvételére jogosult személye megállapítható, úgy Szolgáltató gondoskodik értesítéséről és lehetőség szerint a dolog részére késedelem nélkül történő kiadásáról. Amennyiben a jogosult nem megállapítható, úgy Szolgáltató a talált tárgyat 8 napon belül a jegyző részére adja át.

 

 1. DOHÁNYZÁS

A szálláshely teljes területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az épületen kívül arra kijelölt helyen lehet. A szálláshely területén, szobában történő dohányzás (elektromos cigaretta, egyéb füstkibocsájtás) esetén a Szolgáltató 50.000.- Ft / nap extra takarítási díjat számít fel.

 

 1. PARKOLÁS

Parkolási lehetőséget Szolgáltató a külön erre kijelölt nem őrzött ingyenesen igénybe vehető parkolóban biztosít. A parkolóban elhelyezett járművekben esetlegesen bekövetkező rongálódási, lopási kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

 1. HÁZI KEDVENC

A LaBorBistro területére állategészségügyi okokból semmilyen állat sem vihető be. Segítő kutya Szálláshely területén történő tartózkodása egyedi elbírálás alapján engedélyezhető.

 

 1. FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.